Spis treści

Wstęp s. 9

Część I. Przedmiot i cele geografii ekonomicznej s. 13
1. Geograficzna perspektywa gospodarki s. 15
Kazimierz Kuciński
1.1. Gospodarka jako przedmiot geografii ekonomicznej s. 15
1.2. Kierunki rozwoju współczesnej geografii ekonomicznej s. 20
1.3. Nowa geografia ekonomiczna s. 26

2. Organizacja przestrzenna gospodarki s. 35
Kazimierz Kuciński
2.1. Miejsce i przestrzeń s. 35
2.2. Podział przestrzeni s. 42
2.3. Zagospodarowanie przestrzeni s. 47

Część II. Uwarunkowania rozwoju gospodarki s. 59
3. Przyroda s. 61
Ewa Taylor
3.1. Zasoby przyrody 61
3.2. Gospodarcze znaczenie zasobów przyrody 69
3.3. Bariera zasobowa a bezpieczeństwo ekologiczne 76

4. Człowiek s. 87
Marcin Molenda
4.1. Ludność świata i jej rozmieszczenie s. 87
4.2. Przyrost naturalny s. 90
4.3. Mobilność przestrzenna ludności s. 99
4.4. Kapitał ludzki s. 111

5. Kapitał s. 118
Teresa Pakulska
5.1. Kapitał jako czynnik wzrostu gospodarczego s. 118
5.2. Zadłużenie s. 126
5.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne s. 130
5.4. Kapitał rzeczowy a poziom rozwoju gospodarek krajowych s. 137

6. Instytucje s. 146
Maciej Gurbała
6.1. Pojęcie instytucji i źródła podejścia instytucjonalnego s. 146
6.2. Znaczenie instytucji w rozwoju społecznym i gospodarczym s. 148
6.3. Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji kraju s. 156
6.4. Instytucje a funkcjonowanie przedsiębiorstw s. 159
6.5. Efektywność i nieefektywność instytucji s. 161

7. Konsumpcja s. 170
Teresa Pakulska
7.1. Konsumpcja – podstawowe pojęcia i funkcje s. 170
7.2. Determinanty konsumpcji s. 173
7.3. Makroekonomiczne aspekty konsumpcji s. 180
7.4. Racjonalność potrzeb konsumpcyjnych s. 185

Część III. Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki s. 191
8. Eksploatacja zasobów przyrody s. 193
Barbara Trzcińska
8.1. Surowce mineralne s. 193
8.2. Gospodarowanie zasobami leśnymi s. 205
8.3. Gospodarowanie zasobami wodnymi s. 209

9. Produkcja rolna s. 217
Hanna Godlewska-Majkowska
9.1. Rolnictwo jako sektor gospodarki s. 217
9.2. Czynniki rozmieszczenia rolnictwa s. 235
9.3. Dyfuzja innowacji w rolniczej przestrzeni produkcyjnej s. 242
9.4. Zagrożenia i szanse s. 246

10. Produkcja przemysłowa s. 250
Hanna Godlewska-Majkowska
10.1. Rola przemysłu w gospodarce s. 250
10.2. Przesłanki i bariery rozwoju przemysłu s. 253
10.3. Industrializacja, dezindustrializacja i reindustrializacja s. 255
10.4. Struktura przemysłu i jej przemiany s. 260
10.5. Lokalizacja produkcji przemysłowej s. 265
10.6. Formy koncentracji przestrzennej przemysłu s. 274


11. Handel i usługi s. 284
Jacek Brdulak
11.1. Handel i usługi jako sektor gospodarki s. 284
11.2. Serwicyzacja gospodarki s. 290
11.3. Lokalizacja oraz powiązania usługowe s. 292
11.4. Usługi handlowe s. 294
11.5. Usługi komunikacyjne s. 304
11.6. Usługi turystyczne s. 312

12. Poziom rozwoju i jego następstwa s. 317
Barbara Trzcińska
12.1. Typy wzrostu gospodarczego s. 317
12.2. Mierniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego s. 324
12.3. Potencjał gospodarczy a czynniki rozwoju s. 330
12.4. Przesunięcia na mapie gospodarczej s. 334
12.5. Zagrożenia i szanse rozwoju s. 339

Część IV. Przestrzenne systemy ekonomiczne s. 345
13. System osadniczy s. 347

Anna Rutkowska-Gurak
13.1. Gospodarka a osadnictwo s. 347
13.2. Jednostki osadnicze i ich rodzaje s. 350
13.3. Baza ekonomiczna miast s. 355
13.4. Przestrzeń miejska i jej wykorzystanie s. 366
13.5. Hierarchiczność systemów osadniczych s. 379
13.6. Urbanizacja s. 394

14. System regionalny s. 409
Jacek Brdulak
14.1. Regionalna struktura gospodarki s. 409
14.2. Typologia regionów s. 414
14.3. Rozwój regionów i ich konkurencyjność s. 417
14.4. Rozwój lokalny s. 423
14.5. Międzynarodowa integracja regionalna s. 425

15. System państw s. 429
Dorota Niedziółka
15.1. Gospodarka a geopolityka s. 429
15.2. Typologia państw s. 437
15.3. Współczesna polityczna mapa świata s. 445
15.4. Integracja polityczna i gospodarcza s. 450

16. System globalny s. 452
Jacek Brdulak
16.1. Globalizacja jako proces s. 452
16.2. Formy globalizacji s. 455
16.3. Główne podmioty globalizacji s. 461
16.4. Ograniczenia globalizacji s. 463

Indeks s. 469